TELUS proudly puts the Nokia Lumia 800 as “Coming soon”